முயற்சி என்பது இதயத்துள் உண்டாகும் ஓர் உணர்ச்சி மட்டுமன்று.
ஆற்றலைக் கிளப்பும் ஒரு தூண்டுகோல் அது.

-தாகூர்