மனித சமூகத்தின் நன்மையை நாடி உழைப்பதின் மூலமே
உண்மையான நிலையான புகழை நிறுவ முடியும்.

-சார்லஸ் சம்மர்