உனது வாயையும் பணப்பையையும் கவனமாகத் திற,
இந்த இரண்டைப்  பற்றியும் உனக்கு வெளியே நல்ல மதிப்பிருக்கும்.

-சிம்மர்சன்