சிறிய விஷயங்களில் 
பொறுமை காட்டா விட்டால்
பெரிய காரியங்கள் 
கெட்டுப் போகின்றன.

-கன்பூசியஸ்