அவனவனுக்கு உரித்தானதை 
அவனவனுக்கு வழங்குவது தான் 
நீதி.

-அரிஸ்டாட்டில்