அவனவனுக்கு உரித்தானதை அவனவனுக்கு வழங்குவது தான் நீதி.

-அரிஸ்டாட்டில்