சிந்தனையிலே பிறந்து
செயல்படத் துணிந்த
ஒரு கருத்து
தவறாது வெற்றி தரும்.

-தமிழ்வாணன்