உழைப்புக்கு ஒரு நாள் போதும்,
உல்லாசத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் போதும்,
ஆனால் நட்புக்கோ ஒரு ஆயுள் போதாது.

-ரால்ப் வால்டோ எமெர்சன்