உண்மைத்  தத்துவம் என்பது விதைகள்,
ஆர்வம் என்பது மழை நீர்,
அடக்கம் என்பது கலப்பை.

-புத்தர்