உலகில் வெற்றி பெற வேண்டுமானால்
ஏற்கெனவே நீங்கள் வெற்றி பெற்றுவிட்ட மாதிரி
மற்றவர்களுக்குத் தெரிய வேண்டும்.

-மாவீரன் நெப்போலியன்