தூரத்தில் இருப்பதைப் பார்த்து அருகில் இருப்பதை அலட்சியம் செய்யாதே.

-ஆஸ்கர் ஒயில்ட்