நதியைக் கடக்கும் வரையில்
முதலைகளை முறைத்துக் கொள்ளக்கூடாது.

-கார்டல் ஹில்