நீங்கள் உறங்கும் போது வருவது அல்ல கனவு, 
உங்களை உறங்க விடாமல் செய்வதே கனவு. 

-டாக்டர் அப்துல் கலாம்