ஒரு முட்டாள் கூட தன் முட்டாள் தனத்தில் உறுதியாக இருந்தால் விவேகி ஆகி விடுவான்.

-வில்லியம் பிளேக்