உன் உள்ளம் எப்படியோ அப்படியே உலகம்.

-பிரான்ஸ் பழமொழி