உங்களுக்கு 
சரியான ஆலோசனை வழங்கக் கூடிய 
பெரிய மனிதர்
உங்களைத் தவிர 
வேறு யாராகவும் இருக்க முடியாது.

-கன்பூசியஸ்