நாம் படிக்க படிக்கத் தான் 
நம்மிடமுள்ள அறியாமையை 
கண்டு கொள்கிறோம்.

-ஷெல்லி