உயரமான இடத்தை சுற்றி போ, 
தாழ்வான இடத்தை தாண்டிப் போ.

-இந்தியப் பழமொழி