முதுகுக்குப் பின்னால் ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் செய்யலாம். 
அது அடுத்தவரின் முதுகைத் தட்டிக் கொடுப்பது தான்.

-கதே