நீ எந்த நிலையில் இருக்கிறாயோ
அதைப் பொறுத்துதான்
உனது நம்பிக்கையும்.

-பீச்சர்