பயனுள்ள முயற்சிகளின் ரகசியம்
நம்பிக்கையில் இருக்கிறது.

-தாமஸ் புல்லர்