திருந்துவது அதிக நன்மைதான்,
அதனினும் அதிக நன்மையானது உற்சாகப்படுத்துதல்.

-கதே