திருமணத் தம்பதியர் இருவரில்
குறைந்தது ஒருவராவது முட்டாளாக இருக்க வேண்டும்.

-ஹென்றி பீல்டிங்