கண்களை மூடிக் கொண்டவர்கள் எல்லோரும்
தூங்கிக் கொண்டு இருப்பவர்கள் இல்லை.

-ஜெர்மன் பழமொழி