இந்த உலகில் 
தேவைப்படாத பொருட்கள் தான் 
ஏராளமாய் இருக்கின்றன.

- சாக்ரடீஸ்