என் குறைகளைக் கண்டு நானே உள்ளூரச் சிரித்துக் கொள்ளும்போது
எனது மனச்சுமை குறைகிறது.

-தாகூர்