புனிதமற்ற மனிதர்கள் அதிகாரம் செலுத்தும் பொழுது
கௌரவமான பதவி தனி உடைமையாகி விடுகின்றது.

-ஷேக்ஸ்பியர்