ஏழைகள் உணவைத் தேடுகின்றனர்,
செல்வந்தர் பசியைத் தேடுகின்றனர்.

-இந்தியப் பழமொழி