கோபம் ஒரு விலை மிகுந்த 
தவிர்க்க முடியாத பொருள்.
அந்தப் பொருளைச் செலவழிக்கும்போது
மனிதர்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரே லாபம் 
மனத்திருப்தி ஒன்று தான்.

-பிரெஞ்சுப் பழமொழி