புகழைப் பொருட்படுத்தாதீர்கள் ஆனால் புகழ் பெறுவதற்குத் தகுதி உடையவராக உங்களை உருவாக்கிகொள்ளுங்கள்.

-கன்பூசியஸ்