நான் என்று 
நினைக்காதீர்கள்;
நினைத்தால்
ஆண்டவன் 
தான் என்பதைக் 
காட்டிவிடுவான்.

-கவிஞர் கண்ணதாசன்