நீங்கள் செய்யக்கூடாத செயலை
நாளை வரை தினமும் தள்ளிப்போடுங்கள்.

-மாரிஸ் மாண்டல்