தைரியத்தின் சிறந்த சோதனை
தோல்வியில் மனம் தளராமல் இருப்பது தான்.

-இங்கர்சால்