வாழ்க்கை அவனவன் வாழ்வதற்கு 
என்று மட்டும் கருதக் கூடாது,
அது மற்றவர்கள் நலனுக்கும்
என்று கருத வேண்டும்.

-தந்தை பெரியார்