மூடநம்பிக்கையும் குருட்டுப் பழக்கமும் 
சமூகத்தின் முதல் பகைவன்.
விதியை நம்பி மதியை இழக்காதே.

-தந்தை பெரியார்