தன்னை விடப் பலவீனமானவர்களிடமே 
எல்லோரும் அன்பாக இருக்கிறார்கள்.

- ரஸ்சல்ஸ்