ஒரு தாய் இருந்தால் 
வீட்டில் எல்லா நன்மைகளும்  
தாமாக உண்டாகும்.

-பிரான்சன் ஆல்காட்