நான் அடக்கம் செய்யப்படும் பெட்டிக்குள் வைத்துக்கொள்ள முடியாத எதுவும் 
எனக்குத் தேவையில்லை.

-பிரைட் ஆலன்