உண்மை என்ற அணியை புனைந்து கொண்டால் 
அழகு எவ்வளவு பேரழகாகத் தெரிகிறது.

-ஷேக்ஸ்பியர்