படிப்பதைப் போல 
செலவு குறைந்த பொழுதுபோக்கு 
வேறேதுமில்லை. 
அதைவிட இன்பமளிப்பதும் 
வேறில்லை.

-மாண்டெயின்