வளையும் முதுகு பாரத்தை சுமக்கும், 
வளையும் மனம் எதிரியையும் எதிர்த்து நிற்கும் வல்லமை பெறும்.

-மாண்டெயின்