நீதி எனும் பண்பு பெற்றிராவிட்டால் 
அவன் பணிகள் ஒழுங்கு படாது.

-பிளாட்டோ