செலவுக்கு மேல் கூடுதலாக வருவாயுள்ளவன் செல்வந்தன், வரவுக்கு மேல் செலவழிப்பவன் ஏழை.

-ப்ருலேர்