உள்ளத்தின் சோர்விலிருந்து 
விடுதலை தருவது உடலின் உழைப்பு, 
ஏழைகளிடம் இன்பத்தை 
உருவாக்குவதும் இதுவே.

-லா ரோஷ்டிக்கோ