கஷ்டம் வரும்போது கண்ணை மூடாதே. 
அது உன்னை கொன்று விடும்,
கண்ணை திறந்து பார் 
அதை வென்று விடலாம்.

-அப்துல் கலாம்