நம்பிக்கை நிறைந்த ஒருவர் 
யார் முன்னேயும், 
எப்போதும் மண்டியிடுவதில்லை.

-அப்துல் கலாம்