மனிதரின் செயல்கள்
அவர்கள் சிந்தனைகளுக்குச்
சிறந்த விளக்கங்கள்.

-ஜான்லாக்