பாலங்கள் கட்டுவதற்குப் பதில்
சுவர்கள் எழுப்புவதால்
வாழ்க்கையில் பலர்  
தனிமையால் அவதிப் படுகின்றனர்.

-ஜே எப் நியூட்டன்