முயற்சி செய்துகொண்டே  இருந்தால்
நம் புலன்களும் புத்தியும் 
துருப்பிடிக்காமல் இருக்கும்.

-சிம்மன்ஸ்