சிந்தித்து சிந்தித்துப் பார்ப்பதால் மட்டும்
சிறந்த எண்ணங்கள் உதிப்பதில்லை,
மனம் மட்டும் ஒழுங்காய் இருந்தால் 
நல்ல எண்ணங்கள் தாமாகவே உதிக்கும்.

- ஜான் பூல்ப் காஸ்வான்