பணம் அடித்தளம் தெரியாத ஒரு கடல்.
அந்தக் கடலில் கௌரவம், மன சாட்சி, உண்மை
ஆகியவையெல்லாம் மூழ்கி விடுகின்றன.

- சாமர்செட்மகம்